Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXI · 1986 -1987 A. Lingvistică


SUMAR

 

 

LINGVISTICA GENERALĂ

 

FILOLOGIE. LIMBA LITERARĂ

 

GRAMATICĂ

 

LEXICOLOGIE

 

DIALECTOLOGIE

 

ŞTIINŢE ONOMASTICE

 

POETICĂ

ORTOEPIE ŞI ORTOGRAFIE

 

RECENZII, REVISTA REVISTELOR

 • VASILE ARVINTE, STELIAN DUMISRTRĂCEL, ION A. FLOREA, ION NUŢĂ, ADRIAN TURCULEŢ, Noul Atlas lingvistic al României. Moldova şi Bucovina, I, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1987, XXXIV, 283  p., Date despre localităţi şi informatori, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1987, 420 p. ( Ştefan Giosu)… [ 399 ]
 • H. TIKTIN, Rumanisch-deutsches Worterbuch, 2, uberarbeitete und erganzte Auflage von Paul Miron, Band I., A – C, Editura Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1985  – 1986, 723 p. ( I.A. Florea )… [ 403 ]
 • ALEXANDRU PHILIPPIDE, Opere alese. Teoria limbii, editate de G. Ivănescu şi Carmen Gabriela Pamfil, cu un studiu introductiv şi comentarii de G. Ivănescu, Editura Academiei R. S. Române, Bucureşti, 1984, 422 p. ( Ioan Oprea)… [ 409 ]
 • GIUSEPPE PICCILLO, Il glossario italiano – moldovo di Silvestro Amelio ( 1719). Studio filologico – lingvistico e testo, C.U.E.C. M. – Catania, 1982, 182 p.  ( Luminiţa Fassel)… [ 411 ]
 • EFTIMIE MURGU, Curs de filosofie ţinut la Academia Mihăileană ( 1834 – 35 ; 1835 – 36 ), ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Victor Ţîrcovnicu, ” Facla”, Timişoara, 1986, 324 p. ( Ioan Oprea )…  [ 415 ]
 • ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Lazăr – Leon Asachi în cultura română, Sibiu, 1985, 524 p. ( Ioan Oprea )… [ 417 ]
 • Dicţionarul subdialectului bănăţean. Introducere. Alcătuirea Dicţionarului . Abrevieri bibliografice. Litera A:A – Albocalmin, Tipografia Universităţii din Timişoara, Timişoara, 1985, 185 p. ( multiplicat) ( Ion Nuţă )… [ 419 ]
 • ALEXANDRU I. GOIŢĂ, Satul în Moldova medievală, Instituţiile, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, 391 p. ( Eugen Munteanu)… [ 423 ]
 • ZBIGNIEW GOLAB, The Arumanian Dialectof Krusevo in S.R. Macedonia, S.F.R. Yugoslavia, Skopje, 1984, 267 p. (Adrian Turculeţ)… [ 428 ]
 • EMANULE BANFI, La sostanziale balcanizzazione del territorio romeico e della lingua neogreca, extras din “Memorie dell’ Istituto Lombardo. Academia di Scienze e Lettere”, vol. XXXVII, fasc. 5, Milano, 1982, p. 285 -324 ( Eugen Munteanu ) … [433 ]
 • ROBERT MARTIN, Pour une logique du sens, colecţia “Linquistique nouvelle”, P.U.F., Paris, 1983, 265 p. (Oana Popârda)… [ 439 ]
 • JEAN-CLAUDE ANSCOMBRE/OSWALD DUCROT, L’ argumentation dans la langue, colecţia “Philosophie et Langage”, Piere Mardaga, Bruxelles, 1983, 1984 p. ( Mărioara Gheorghiu)… [ 443 ]
 • “Zeitschrift fur Balkanologie”, Jahrgang XX/1-2 ( Herausgegeben von Norbert Reiter, Stavro, Skendi, Klaus-Detlev Grothusen), Otto Harrassowitz, Wiesbadenm 1984 ( Eugen Munteanu)… [ 447 ]
 • “Limba şi literatura moldovenească” ( Chişinău), anul XXVIII, 1985, nr. 1-4 ( Ion Horia Bîrleanu)… [ 450 ]
 • “Filologia”, XIX ( 1982 – 19848), Instituto de Filologia y Literaturas Hispanicas “Dr. Amado Alonso”, Buenos Aires, 1985 (Ioan Oprea)… [ 451 ]
 • “Revista de filologie espanola”, LXIV, Instituto “Miguel de Cervantes”, Madrid, 1984 ( Ioan Oprea)… [ 452 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea Secţiei de lingvistică între anii 1986 – 1987… [ 453 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 455 ]

 

IN MEMORIAM


 • Dumitru Trocin (1936 – 1986) ( Mihai Panţiru)… [ 459 ]
 • Ştefan Cuciureanu (1911 – 1987 ) (Richard Valter)… [ 461 ]
 • G. Ivănescu (1912 – 1987 ) (V. Arvinte )… [ 465 ]
 • Ariton Vraciu ( 1927 – 1987 ) ( Mihai Panţiru)… [ 471 ]

***

 • Indice general ( Ion – Horia Bîrleanu )… [ 473 ]