Copyright

COPYRIGHT AND PLAGIARISM

The copyright on the contribution submitted to ALIL must belong to the author(s) of the manuscript. The (first) author will state in a pdf declaration the current situation of the text. ALIL publishes mainly unpublished manuscripts which have not been previously submitted to other publishers. Exceptionally, published materials may be republished in ALIL if they are very relevant to the current issue and if they are updated in a significant manner and therefore bring a new contribution to the topic; in this case, the author(s) must provide complete bibliographical information regarding the former version.

By filling in the Copyright form, the author(s) state their authorship and their academic ethical conduct, including antiplagiarism rules and principles. Reviewers must signal any suspicion on these matters to the ALIL office. Manuscripts with ethical issues will be rejected.

ANUAR DE LINGVISTICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ / Yearbook of Linguistics and Literary History (ALIL) COPYRIGHT FORM

(The form must be filled and sent to the journal submission system before the publication of the manuscript.)

Paper Title :

Author(s) :

Email of Corresponding Author:

Phone of Corresponding Author:

As the corresponding author, in the name of all the other authors, I accept and undertake that:

  1. The presented paper is the original study of the author(s)
  2. Each of the authors participated in the study individually and they took all the responsibility to carry out this study;
  3. I obtained authorization from all of the authors of the presented paper to contract engagements which are involved in the form; I will be responsible for all controversies that is and/or can be arose by these reasons; all the authors have seen and accepted the last version of the presented article; the information related to all the authors were written correctly; the article was not published or was not uploaded to be published in any other journals; the text, figures and documents in the article do not have any Copyright Infringement of other parties;
  4. I convey to the Linguistics and Literary History Yearbook (ALIL), for unlimited use, exclusive economic rights regarding the final version (version of record) of my manuscript, including especially processing, representation, printing, publication, distribution and transmission through the Internet and also all of the communication to the public. No unlawful material or method was used while research was carried out.

Corresponding Author:

Date:

______________________________________________________________________________________________________________________

DREPTURI DE AUTOR ȘI PLAGIAT

Autorul (autorii) materialelor propuse spre publicare trebuie să dețină legal dreptul de publicare a acestora. Contribuțiile vor fi însoțite de o declarație (în format pdf) a autorului, sau după caz, a autorului principal, care va certifica situația editorială a textului propus. Se preferă textele inedite și care nu au mai fost propuse spre publicare în altă parte. În mod excepțional, textele publicate într-o variantă anterioară vor fi acceptate dacă sunt extrem de relevante pentru tema numărului respectiv al Anuarului și dacă noua variantă aduce o complinire semnificativă versiunii anterioare, la care autorul are obligația de a face trimiteri bibliografice complete.

Prin completarea formularului de Copyright, autorul (autorii) își asumă paternitatea materialelor publicate și respectarea eticii academice antiplagiat. Referenții vor informa redacția revistei în orice situație în care există suspiciuni de încălcare a normelor antiplagiat. Orice material care prezintă probleme de etică academică va fi respins de redacția ALIL.

ANUAR DE LINGVISTICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ (ALIL) – FORMULAR COPYRIGHT

(Formularul trebuie completat și trimis, în format electronic, redacției ALIL, înainte de publicarea manuscrisului.)

Titlul contribuției:

Autor(i) :

Adresa de e-mail pentru corespondență :

Număr de telefon pentru corespondență:

Ca autor corespondent, accept și declar, în nume propriu și, dacă este cazul, în numele celorlalți autori, următoarele:

  1. Lucrarea propusă reprezintă contribuția originală a autorului/autorilor;
  2. Autorul/autorii au participat personal la elaborarea lucrării și sunt responsabili pentru forma finală a acesteia;
  3. Ca unic autor, îmi revin toate responsabilitățile care incumbă din prezentul formular/ în cazul propunerii unei lucrări colective, sunt autorizat de către coautorii prezentei contribuții în vederea contractării angajamentelor care incumbă din acest formular și voi răspunde la orice problemă care ar rezulta din aplicarea sa concretă. Toți coautorii cunosc și au acceptat ultima versiune a articolului propus. Informațiile privitoare la autori au fost consemnate corect. Articolul nu a mai fost publicat și nici propus spre publicare la altă revistă. Textul, schemele, imaginile și documentele incluse în prezentul articol nu cad sub dreptul de copyright al niciunei terțe părți.
  4. Cedez Anuarului de lingvistică și Istorie literară (ALIL), pe o perioadă nelimitată, drepturile economice exclusive asupra formei publicate a prezentului material, inclusiv dreptul de procesare,  reprezentare, imprimare, publicare, distribuție și transmitere prin internet, precum și sub alte forme de comunicare publică. Lucrarea propusă spre publicare nu include niciun material și nicio metodă de cercetare ilegale.

Autor corespondent:

Data: