GDPR

ALIL contributors must fill in and sign the following GDPR Consent (see Romanian form form for Romanian contributors, and English form for foreign contributors), then send it (scan or PDF) to ALIL editorial office.

GDPR Consent

I, _____________________,  domiciled at ________________________________, born on ____.___._____ in the town/village of ___________________________, county____________________, holder of ID card, series _____, no. _________ issued on ________________, on ___.___.____, as ________________________________________, hereby give my acknowledgement and consent to the editorial office of the Yearbook of Linguistics and Literary History (ALIL), published by „A. Phlippide” Institute of Romanian Philology, Romanian Academy, Iași Branch, to use my personal data for the academic purposes and to communicate them to academic third parties, if necessary.

ALIL will manage the personal data of the authors according to the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/

Date:____.___._____                                                Signature:_____________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Toți contributorii ALIL trebuie să completeze și să trimită redacției ALIL următorul formular GDPR:

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONF. REGULAMENTULUI (UE) 2016 / 679

Subsemnatul/Subsemnata _________________________________________ domiciliat/ă în _____________________, Str. ________________________________, nr. _____, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. ____, născut/ă la data ____.___._____ în localitatea ___________________________, jud. ____________________, posesor al C.I, seria _____, nr. _________ emisă la data de către ________________, la data de ___.___.____, în calitate de __________________, declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către redacția „Anuarului de Lingvistică și Istorie Literară” (ALIL), publicat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, al Academiei Române – Filiala Iași, inclusiv cu comunicarea lor, dacă va fi necesar, către alte entităţi academice.

Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, respectiv:

  • Dreptul de acces, conform căruia persoana are dreptul de a obţine o confirmare din partea entității interesate asupra faptului că aceasta prelucrează sau nu datele cu caracter personal şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate.
  • Dreptul la portabilitatea datelor, care se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziţie, care vizează dreptul persoanei de a se opune prelucrării datelor personale.
  • Dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.
  • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), însemnând dreptul de a solicita să fie şterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care apare unul din următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana își retrage consimţământul și/sau nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări, mă oblig să informez în scris redacția ALIL, în timp util. Totodată, am fost informat/ă cu privire la faptul că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului data de din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Data:____.___._____                                                Semnătura:_____________________