Drafting requirements/ Norme de redactare

The authors will follow the current official orthography of the Romanian language.
1. Text
The texts will be handed in electronic format, in a .doc and a .pdf file, mandatorily followed by a abstract in English (the title is to also be translated) and 5 keywords in the same language.
2. Typographic characters
The Times New Roman font is to be used. For Greek and Cyrillic characters it is mandatory to use the fonts Greek, Method and Old Slavonian. The author will send all the other fonts (for phonetic transcription etc.) they’ve used to the editorial staff.
3. Format
Page format: Letter.
Margins: up 5.4, down 4.3, left 3.6, right 3.6 cm.
Title: body 12, centered, upper case, bold, on the one row above the title there are to be left 5 blanks (body 11).
The name/s of the author/s: body 11, centered, upper case, not in bold.
Institutional affiliation (in the first footnote marked with “*” and including the index number after the name of the author): the institution with which the author is affiliated and its address will be specified.
Motto (in the eventuality of its existence): body 10, aligned to the right, under the author’s name, in quotation, the source is given under the motto, in brackets.
A blank (body 11) is to be left between both the title and the author’s name and the author’s name and the body of text (this norm applies regardless of the existence of a motto).
Text body: body 11, 1cm first line indentation.
Chapter/subchapter titles (and index number): body 11, bold, centered, spacing 18pts before and 12pts after.
Footnotes: body 10, 1cm first line indentation. Notes are numbered from 1 upwards and are automatically inserted. The footnotes are to be exclusively used in order to offer a wider perspective (through quotes, collateral explanations etc.), and never for simple bibliographical references.
Bibliography (at the end of the article) (for details, see infra, 4.):
• Title (Bibliography, Bibliographical abbreviations): body 10, centered, bold, uppercase, spacing 24pts before and 12pts after.
• Actual references: body 10, 1cm hanging indentation.
Abstract, in English (after the Bibliography):
• The title of the article translated to English: body 10, centered, bold, uppercase, spacing 24pts before and 12pts after.
• The title of the article will be followed by the word Abstract, body 10, centered, bold, uppercase, spacing 24pts before and 12pts after.
• The text of the abstract: body 10, 1cm first line indentation.
Keywords (at the end of the article, starting on the second line after the abstract): body 10, 1cm first line indentation, italic, ending in “.”. The actual words, at least 5, have to be in English and they have to be preceded by the word “Keywords” in bold, followed by ”:”.
4. Bibliography and reference system (also see supra, 3.)
The bibliography will include the quoted works, written in the alphabetic order of the authors’ names. The sequence to be followed is: the name of the author (on which the alphabetical arrangement of the references is based), the year of release and the sign “=”, followed by the author’s first and last name and:
In the case of books: the title of the book written in italic, the name of the translator (where it applies), the name of the editor/s etc.(where it applies), where it was first released, publishing house.
Example: Gheţie 1994 = Ion Gheţie, Introducere în dialectologia istorică românească, Bucureşti, Editura Academiei Române.
In the case of studies and articles from journals: the title written in italic, the title of the journal in quotes (not in italic or bold), year of release (roman numerals), the number of the issue (arabic numerals), the pages.
Example: Şandru 1938 = Dumitru Şandru, Enquêtes linguistiques du Laboratoire de phonétique expérimentale de la Faculté des Lettres de Bucarest, District de Năsăud, în „Bulletin linguistique”, VI, p. 173–230.
In the case of chapters of a volume: the title written in italic, the title of the respective volume (when necessary, shortened as “vol.” And followed by its number written with roman numeral), where it was first released, publishing house, pages.
Example: Puşcariu 1974 = Sextil Puşcariu, Graiul din Transilvania, în Cercetări şi studii, Bucureşti, Editura Minerva, p. 398–403.
In the case of articles from collective volumes: the title of the study, the title of the volume, the first and last name/s of the volume’s coordinator/s or editor/s, where it was first released, publishing house, pages.
Example: Saramandu 2006 = Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Graiurile aromânei actuale în perspectivă spaţială (pe baza atlaselor lingvistice), în Comunicare interculturală şi integrare europeană, volum îngrijit de Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Editura Alfa, p. 259–271.
Simple bibliographical references are made within the text, in brackets, containing the author’s name and the year the work’s release, and, after “:”, the page/s referenced.
Example: „Dintre toate subdialectele dacoromâne, cel bănăţean are cele mai numeroase afinităţi, concordanţe şi coincidenţe lingvistice cu dialectele româneşti sud-dunărene” (Frăţilă 1993: 81).

The editorial reserves the right to require authors to make the modifications or additions deemed necessary.

______________________________________________________________________________________________________________________

Autorii vor respecta ortografia oficială actuală a limbii române.
1. Text
Textele vor fi predate redacţiei în format electronic, într-un fişier de tip .doc şi unul de tip .pdf., însoţite în mod obligatoriu de un rezumat în limba engleză (se traduce inclusiv titlul) şi de 5 cuvinte-cheie în aceeaşi limbă.
2. Caractere tipografice
Se foloseşte fontul Times New Roman. Pentru caracterele greceşti şi chirilice se utilizează obligatoriu fonturile trimise de redacţie: Greek, Method şi Old Slavonian. Autorul va trimite redacţiei toate celelalte fonturi utilizate (pentru transcriere fonetică etc.).
3. Format
Formatul paginii: Letter.
Oglinda paginii: (sus) 5,4; (jos) 4,3; (stânga) 3,6; (dreapta) 3,6 cm.
Titlul: corp 12, centrat, majuscule, bold; la 1 rând; înainte de titlu se lasă 5 spaţii de 11.
Numele autorului/autorilor: corp 11, centrat, majuscule, fără bold.
Afiliere instituţională (în prima notă de subsol, marcată cu steluţă şi având indicele plasat după numele autorului): se va preciza instituţia de apartenenţă a autorului şi adresa acesteia.
Motto (în eventualitatea în care există): corp 10, aliniat dreapta, sub numele autorului, între ghilimele; sursa se dă sub textul de motto între paranteze.
Între titlu şi numele autorului şi între numele autorului şi text se lasă câte un spaţiu de 11 (normă valabilă şi atunci când apare un motto).
Textul propriu-zis: corp 11, alineat de 1 cm; la un rând.
Titlul capitolelor/subcapitolelor (şi numărul de ordine): corp 11, bold, centrat; din Paragraph, înainte 18 pct., după 12 pct.
Notele de subsol: corp 10; alineat de 1 cm. Notele se numerotează continuativ începând cu 1 şi se inserează automat. În note se dau exclusiv informaţii mai ample (citate, explicaţii colaterale etc.), niciodată trimiteri simple, bibliografice.
Bibliografie (la sfârşitul articolului) (pentru detalii, vezi infra, 4.):
a) titlu (Bibliografie, Abrevieri bibliografice): corp 10, centrat, majuscule; din Paragraph, înainte 24 pct., după 12 pct.;
b) referinţele propriu-zise: corp 10, aliniere hanging (agăţat), la 1 cm.
Rezumat, în limba engleză (după Bibliografie):
a) titlul articolului, tradus în engleză: corp 10, centrat, bold, majuscule; din Paragraph, înainte 24 pct., după 12 pct.
b) titlul articolului va fi urmat de cuvântul Abstract, corp 10, centrat, majuscule; din Paragraph, înainte 12 pct., după 12 pct.
c) textul rezumatului: corp 10, aliniat la 1 cm.
Cuvinte-cheie (la sfârşitul articolului, după rezumat, la distanţă de 1 rând): corp 10, alineat de 1 cm, italic, cu punct la sfârşit. Cuvintele propriu-zise, cel puţin 5, trebuie să apară în engleză şi să fie precedate de sintagma Keywords, în bold, urmată de semnul grafic două puncte.
4. Bibliografia şi sistemul de referinţe (vezi şi supra, 3.)
Bibliografia va conţine lucrările citate, inseriate în ordinea alfabetică a numelui autorului. Se va respecta următoarea ordine: numele autorului (în funcţie de care se şi realizează aranjarea alfabetică a referinţelor), anul apariţiei şi semnul egal, urmat de prenumele şi numele autorului şi:
a) în cazul cărţilor: titlul lucrării citate scris cu italice, eventual traducătorul, îngrijitorul ediţiei etc. (dacă este cazul), locul de apariţie, editura.
Exemplu: Gheţie 1994 = Ion Gheţie, Introducere în dialectologia istorică românească, Bucureşti, Editura Academiei Române.
b) în cazul studiilor şi articolelor din reviste: titlul în italice, titlul revistei între ghilimele (fără italic sau bold), anul de apariţie (cu cifre romane), numărul (cu cifre arabe), paginile.
Exemplu: Şandru 1938 = Dumitru Şandru, Enquêtes linguistiques du Laboratoire de phonétique expérimentale de la Faculté des Lettres de Bucarest, District de Năsăud, în „Bulletin linguistique”, VI, p. 173–230.
c) în cazul capitolelor dintr-un volum: titlul în italice, titlul volumului respectiv (dacă este cazul, prescurtat în forma „vol.” şi urmat de numărul volumului, scris cu caractere romane), locul de apariţie, editura, paginile.
Exemplu: Puşcariu 1974 = Sextil Puşcariu, Graiul din Transilvania, în Cercetări şi studii, Bucureşti, Editura Minerva, p. 398–403.
d) în cazul articolelor din volume colective: titlul studiului, titlul volumului, prenumele şi numele coordonatorului/coordonatorilor sau al editorului/editorilor volumului, locul de apariţie, editura, paginile.
Exemplu: Saramandu 2006 = Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Graiurile aromânei actuale în perspectivă spaţială (pe baza atlaselor lingvistice), în Comunicare interculturală şi integrare europeană, volum îngrijit de Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Editura Alfa, p. 259–271.
Trimiterile bibliografice simple se fac în text, într-o paranteză cuprinzând numele autorului şi anul de apariţie a lucrării şi, după două puncte, pagina/-ile la care se trimite.
Exemplu: „Dintre toate subdialectele dacoromâne, cel bănăţean are cele mai numeroase afinităţi, concordanţe şi coincidenţe lingvistice cu dialectele româneşti sud-dunărene” (Frăţilă 1993: 81).

Redacţia îşi rezervă dreptul de a solicita autorilor modificările sau completările considerate necesare.