Anuar de lingvistica si istorie literară – Tom XXX · 1985 A. Lingvistică


SUMAR

 

LUCRARILE CELUI DE AL III-LEA SIMPOZION NATIONAL DE DIALECTOLOGIE

( IASI, 5 – 6 octombrie 1984)

TEORIE ŞI METODĂ  ÎN DIALECTOLOGIE

 

 

DIALECTOLOGIE EUROPEANĂ

 

 • B. CAZACU, Contribuţia lingviştilor români la interpretarea datelor Atlasului Limbilor Europei (Atlas Linguarum Europae)… [61]
 • V. ARVINTE, Comentariu lingvistic la întrebarea 047 “le bois”, “la foret” din Atlas Linguarum Europae (ALE). Denumiri pentru “padure” al caror sens primar a fost “mlaştină”… [ 65 ]
 • ARITON VRACIU, Atlasul lingvistic lituanian. Principii şi probleme… [ 83 ]
 • MARGARETA – SIGRID  JUMUGA, Problema amestecului şi a nivelării lingvistice oglindită în evoluţia diftongilor din dialectul” Deutschbohmisch”… [ 91 ]
 • ANDREI IVANOV, Categoria gramaticală a genului în graiurile lipoveneşti… [ 105 ]
 • FEODOR IVANOV, Evoluţia raporturilor semantic la nivelul unui grai aloglot… [ 111 ]

 

GRAIURILE DACOROMÂNE

 

 • G. IVĂNESCU, Schimbări fonetice populare romaneşti formulate greşit sau incomplete… [ 119 ]
 • RADU SP. POPESCU, Despre durificarea consoanelor prepalatale în dialectul daco-român… [ 123 ]
 • IOAN A. FLOREA, O disimilare consonantică proprie graiurilor dacoromane de nord… [ 129 ]
 • ION CALOTĂ, În legatură cu iotacizarea verbelor româneşti… [ 145 ]
 • MAGDALENA VULPE, Prepoziţiile de şi pe în graiurile dacoromâne…  [151 ]
 • PAUL LĂZĂRESCU, Elemente morfologice arhaice în graiurile romaneşti actuale de dincolo de Prut…[ 167 ]
 • VICTORELA NEAGOE, În legătură cu unele forme arhaice de perfect simplu şi de mai mult ca perfect şi cu unele valori ale perfectului simplu în graiurile populare actuale… [ 171 ]
 • VIORICA GOICU, Sufixul – on … [ 179 ]
 • TEOFIL TEAHA, Lat. GLANDU LA în graiurile româneşti actuale … [ 187 ]
 • ION NUŢĂ, Terminologia corpului omenesc. Creaţii metaforice în graiurile populare din nord- estul Moldovei … [ 195 ]
 • NICOLAE FELECAN, Metafora în terminologia meseriilor ( după ALR SN ) … [ 205 ]
 • MARIA PURDELA SITARU, Din lexicul subdialectului bănăţean. Termeni cu semnificaţia ” a leşina” … [ 211 ]
 • VASILE C. IONIŢĂ, Observaţii cu privire la lexicul dialectal din DLR. Probleme de etimologie internă… [ 221 ]
 • ION HORIA BÎRLEANU, Factori de diferenţiere în graiurile din valea Şomuzului Mare ( jud. Suceava) … [ 229 ]

 

DIALECTELE SUD- DUNĂRENE

 

 • ROMULUS TODORAN, Luceafărul în română şi aromână. Componenţă lexicală … [ 239 ]
 •  ŞTEFAN GIOSU, Două transpuneri aromâne ale Glossei lui Eminescu … [ 247 ]
 • MARIANA BARA, Tipuri de code-switching în bilingvismul aromână-dacoromână… [ 257 ]
 • ION POPESCU – SIRETEANU, Contribuţia lui Ioan Caragiani la cunoaşterea dialectului aromân… [ 265 ]
 • ELENA SCĂRLĂTOIU, Contribuţii la cercetarea meglenoromânei vorbite în Dobrogea … [ 277 ]

 

DIALECTOLOGIE ISTORICĂ

 

 • ANDREI AVRAM, Lexiconul heptaglot de la Oxford ca sursă de informaţii asupra graiurilor dacoromâne din secolul al XVII-lea … [ 283 ]
 • C. FRÂNCU, Originea, vechimea, şi difuziunea lexicalo- areală a formelor de perfect simplu în – sei … [ 291 ]
 • EUGENIA DIMA, Aspecte fonetice dialectale în traducerile munteneşti din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea … [ 301 ]

 

DIALECTOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ONOMASTICE

 

 • MIRCEA HOMORODEAN, Între toponimie şi dialectologie … [ 311 ]
 • RODICA SUFLEŢEL, Termeni hidrografici populari în toponimie… [ 319 ]
 • PUIU FILIPESCU, Particulariăţi regionale de limbă în entopice şi toponime din valea Zeletinului ( Jud. Bacău)… [ 327 ]
 • AL. CRISTUREANU, Particulariţăţi dialectale reflectate în numele de familie din Oltenia … [ 341 ]

 

DIN ISTORIA DIALECTOLOGIEI ROMÂNEŞTI

 

 • V. FRĂŢILĂ, Structura dialectală a dacoromânei în concepţia lui Sextil Puşcariu… [ 347 ]
 • CĂTALIN DUMITRAŞCU, August Treboniu Laurian – precursor al dialectologiei ştiinţifice … [ 353 ]
 • CARMEN – GABRIELA PAMFIL, Importanţa cercetării dialectelor şi subdialectelor pentru istoria limbii române în concepţia lui T. Cipariu … [ 361 ]
 • PETRU ZUGUN, Nicolae Pauleti şi autenticitatea limbii folclorului editat … [ 369 ]

 

DIALECTOLOGIE ŞI LIMBĂ LITERARĂ

 

 • D. IRIMIA, Regional – literar în textul artistic … [ 373 ]
 • LAURA VASILIU, Sinonime coordonate : literar/ regional în texte vechi … [ 379 ]
 • C. DIMITRIU, Fonetisme regionale, populare şi arhaice în Codicele popii Bratul … [ 385 ]
 • AL. ANDRIESCU, Funcţia stilistică a elementelor populare în pasajele satirice din Cronica lui Radu Popescu … [ 393 ]
 • GAVRIL ISTRATE, Elemente regionale în poezia lui Marin Sorescu … [ 399 ]

 

DIALECTOLOGIE ŞI DIDACTICĂ

 

 • TATIANA SLAMA- CAZACU, Conceptul de “bunăcuviinţă” şi formulele care îl exprimă în limba română … [ 413 ]
 • MARIANA CIOLAC, Elemente regionale în manualele de citire din învăţământul primar … [ 419 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea secţiei de lingvistică în anul 1985 … [ 427 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 429 ]